در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهدارونداحمد شاملو ققنوس در باران را در سال 1345 منتشر كرد. شاملو در اين دفتر اقتدار ادبي خود را در شعرهاي تازه اش به نمايش مي گذارد، اقتداري كه از پس سال ها تجربه و تمرين و اميدواري به دست آمده است. «ققنوس در باران متضمن زباني است كه در عين حال كه نسبت به زبان هواي تازه و باغ آينه بسيار كامل تر و پخته تر به نظر مي رسد اما هرگز نيز هم چون زبان آيدا درخت خنجر و خاطره تصنعي و متظاهر به ظاهر افراطي نيست. ققنوس در باران كتاب شعر شاعري است كه اينك به سرنوشت خود و به فرجام زندگي پر از دغدغه ي خويش فكر مي كند. شاعري كه همه ي كارهايش را انجام داده و همه ي اسرارش را كشف كرده و تمامي پرسش هاي مشتاق هواي تازه را به تجربه اي تدريجي پاسخ داده است...»1 . با تدقيق در نام اين مجموعه مي توان شاعري در آستانه ي ميانسالي را به چشم ديد كه خود را هم چون ققنوسي مي بيند كه در تلاش است تا از خاكستر خود بازماندگاني بيافريند كه تا راهش را ادامه دهند اما اين ققنوس در باران اسير آمده است ونمي تواند از آتش خويش خاكستري بيافريند كه آرزوهايش را جامه ي عمل بپوشاند. انتخاب اين نام كه از زيباترين نام هاي دفاتر شعر معاصر است، ميزان تأثيرگذاري انتخاب يك نام را براي دفتر شعري به نمايش مي گذارد.

سه سرود براي آفتاب

(1)

اعترافي طولاني است شب اعترافي طولاني است

فريادي براي رهايي است شب شايد فريادي براي رهايي است

و فريادي

براي بند.

شب

اعترافي طولاني است.

اگر نخستين شب زندان است

يا شام واپسين

تا آفتاب ديگر را

در چهارراه فراياد آري

با خود به حلقه­ي دارش از خاطر ببري

فريادي بي انتهاست شب فريادي بي انتهاست

فريادي از نوميدي فريادي از اميد

فريادي براي رهايي است شب فريادي براي بند.

شب

فريادي طولاني است.2

منابع و ماخذ 1- شمس لنگرودي، محمد، تاريخ تحليلي شعرنو، چاپ چهارم. سال 1384 جلد سوم. ص341 2- شاملو، احمد، ققنوس در باران، تهران، مروارید، 1345
در تلگرام به اشتراک بگذارید
ارسال کننده مقاله : ارمغان بهداروند
دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.