بهمن ساکیزندگی نامه
بهمن ساکی متولد نوزدهم اسفندماه 1348 - اهواز
دانش‌آموخته دوره‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه شهید چمران اهواز
شاعر و روزنامه‌نگار

کتاب ها
با پریان گریخته از شیشه‌های عطر، نشر نیماژ 1393
تا انتهاي خستگي ماه، نشر تكا چاپ سوم 1387
آهوان پیر، (از سری مجموعه کتاب‌های گزیده ادبیات معاصر)، كتاب نیستان 1381

شهری در آسمان، نشر معتبر 1391
از حنجره‌ی كارون، نشر نیلوفران 1388
یك آفتاب اینطرف‌ها، نشر خالدین 1378

نامه‌ی خوزستان (مجموعه مقالات درباره‌ی تاریخ، فرهنگ و تمدن خوزستان) 1395
به روایت رود (گزید‌ه‌ی داستا‌ن‌های دانشجویان سراسر کشور)، دانشگاه شهید چمران اهواز 1394
از چشم رود (گزید‌ه‌ی شعرهای دانشجویان سراسر کشور)، دانشگاه شهید چمران اهواز 1394
برکرانه‌ی کارون (کارون به روایت شاعران)، نشر بن 1394 با همکاری فردین کوراوند
از خیابان نادری (اهواز به روایت شاعران)، نشر بن 1394 با همکاری داودرضا کاظمی
گل‌دسته‌های پیروزی (خرمشهر به روایت شاعران)، موزه‌ی هنرهای معاصر آبادان 1394
کتیبه‌ی خون (عاشورا به روایت شاعران و خوشنویسان خوزستان)، نشر اسم 1393 با همکاری داودرضا کاظمی