لیلا کردبچهزندگی نامه
شاعر، پژوهشگر، ویراستار. فعّال در حوزۀ شعر. دکترای ادبیات معاصر.

کتاب ها
مجموعه شعرها:
ـ صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر
ـ حرفی بزرگتر از دهان پنجره
ـ کلاغمرگی
ـ چراکه نبودی
ـ غمزیستی
ـ آواز کرگدن
ـ نشت گاز در شبِ تنهایی

آثار پژوهشی:
ـ زبان شعر امروز (دورۀ سه‌جلدی)
ـ سیر تحول زبان شعر مهدی اخوان‌ثالث
ـ نُت‌های سپید(پژوهشی در موسیقی شعر سپید)
ـ ساختار نحوی زبان شعر
ـ پژوهشی در آثار حسین پناهی

جوایز
جشنوارۀ بین‎المللی شعر فجر
شب‌های شهریور (سه دوره)
ایران ما
شعر زنان
و...

نقد ها
توقع هنرمندانه بیان کردنِ احساسات
تجهیز به دانش زیباشناسی ادبی
تأمل بیشتر بر لحن سطر آغازین
ایجازِ هوشمندانه
لزوم آشنایی با مقدمات شعر
پرکردن جاهای خالی با عناصر غیرهم‌ساخت
مقدماتِ بی‌نتیجه
بازی‌های زبانیِ فریبکار
آشنایی با وزن عروضی ضروری است
تمرکزِ بیش از حد بر لایۀ سطحیِ شعر
درک حضور دیگری
الزام به توضیحات اضافه
فضاسازیِ هوشمندانه
نثرهایی با تقطیع افراطی سرها
واژه‌ها درحال شعار دادن هستند!
حاکمیّت ذهنیّت استعاری بر زبان
راه رفتن روی مرز ذهنیت و عینیت
شائبۀ شعر
آشنایی با دستورزبان، شرطِ اوّل‌قدم است
اِعجاز تکرار
در تمایز شعر و نثر
ساختمانِ مهندسی‎سازِ غیرهنری
توجه به تناسبات لفظی، برای شعر شدن کافی نیست
بی‌توجهی به بارِ معناییِ واژه‌ها
شاعر؛ کاربر حسّاسِ زبان
غربال سطربه‌سطر یک شعر
کوتاه‌نویسی، گامِ نخستینِ سرایش نیست!
حرکت به‌سمت عینیت
ذوق‌زدگی ِ کاربردِ واژه‌های تازه!
بارقه‌هایی آشکار از داشتنِ هوش متنی
پرداختِ گزارش‌گونۀ مسائل روز، و معضل تاریخ مصرف!
مردّد میان شعر کوتاه و هایکو
شعر، وسیلۀ انتقالِ پیامِ صرف نیست
قدم‌های درستِ نخستین
حتی یک تصویرساز حرفه‌ای، لزوماً شاعر نیست
چند قدم فاصله تا یک ساختار کامل
شناسایی عناصر بیکار
اهمیت درگیری حواس چندگانه در تصویرسازی
یک سطر خوب، کافی نیست