آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
خواب خرس بی‌غمی
تلخی های بی دلیل
تو من را خار کردی
گریۀ یک مرد نابینا
شعر را دوباره تقطیع کنید
تکنیک‌های تکراری را استفاده نکنید
بس کشته که پای اینترنت داری
توضیح نده!
حرف هایی دربارۀ رباعی
شاعری در مسیر
وقتی انسان سگ را گاز می گیرد
فوت کوزه گری کجاست؟
برای اقناع انرژی لازم است
به طرف عمق حرکت کنید
کشفی که به سرانجام نرسید
نمونۀ خوب غزل اجتماعی
اصل اول فراگیری وزن شعر
رباعی سرایی سخت است
عروض را باید بیاموزید
مهندسی کلمات
تزاحم تصویر
فاصلۀ ذهن و کاغذ
هندی سرایی بعد از نیما
دو غزل خوب، یک ترانۀ متوسط
طرحی که رها شد
دنیای بیرون را دریاب
ناگهان یک «گراز»
کلاه یا دستکش، مسأله این است
تخیل هرچه رهاتر، بهتر
ریسک هم لازم است
از مثنوی تا غزل
کلمه نه، ساختار!
سختی و سادگی شعر آیینی
محافظه کاری تا کجا؟!
دو چهره از یک شاعر
افراط در گیومه!
تجربه‌های جدید در قالب
خودتان طرح را خراب کرده اید
در همان آسمان بمان
ناکام و ناکامل
مسألۀ تریبون‌ها و شعر عاشقانه
حرکتی رو به جلو
تجربۀ زیسته را قدر بدانیم
مثل یک باغبان با خون دل
کمی تصویر لازم است
دربارۀ شعر روایی
شعر گفتن وسط خاص و عام
سکانس‌هایی خوب، تدوین نادرست
تخیل، تخیل، تخیل
نوآوری آری ولی به شرطی....