آرش شفاعیزندگی نامه
شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.

کتاب ها
تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود، جمعه خیابان ولیعصر، در حد مرگ، پنکه قدیمی، ترافیک فرشتهنقد ها
قدر یک دنیا سخن با پیرهن دارم
قضاوت با شاعر و خوانندگان!
بی رحمانه حذف کن!
مجوز ورود به قورباغۀ درختی
«نامه های نیما» را بخوانید
فردیت شاعرانه را فراموش نکنیم
زبان و باز هم زبان
زمین مرکز عالم نیست
ریسک کردن، شکست خوردن هم دارد
تجربه های مقدماتی در شعر نیمایی
به کلمات دقت کن
نثر یا شعر؟!
تمرکز بر روی وزن شعر
توقف در توصیف
چند هوایی در زبان شعر
شعر امروز و بیماری بی دردی
اندر مصائب نگنجیدن
یک عاشورایی خواندنی
غفلت از تصویرسازی
دوگانگی در لحن شعر
مضمون آفرینی لازم است اما کافی نیست
ذهنیت بس است
بیت مطلع خیلی مهم است
منطق شعر باید مخاطب را میخکوب کند
تمرکز بر روی قافیه
در اهمیت حتی یک واژه
به انتخاب تو، آن اتفاق می افتاد
ارزش هر کلمه در یک شعر کوتاه
اولین انتخاب، بهترین انتخاب نیست
لطفاً به خودتان سخت بگیرید
زبان را آسان نگیریم
خوب وبد تجربه های متفاوت
اندر مصائب تکرار یک ساختار
تازه اول عشق است
رعایت هارمونی زبانی
این قوه را باید تقویت کرد
تصویرسازی از روی تصویرهای دیگران
یک آفرین برای شجاعت شاعر
تاریخ این شعر را حدس بزنید
سالنامه را برین کن
مواظب کلیشه ها باشیم
انسجام در شعر فراموش نشود
شعر یا نظم؟!
مشکلی به نام «ازدحام تصاویر»
وقتی می گوییم قافیه از چه صحبت می‌کنیم؟
چپ کردن در گردنه‌ی دوم
شاعری که تصویرساز خوبی می‌شود
وای از چنین رسمی که در عالم به جا ماند
سفری اجباری به قرن دوازدهم
وسواس در انتخاب قافیه