حامد حسینخانیزندگی نامه
حامد حسینخانی
متولد 1359
در شهرستان رابر کرمان
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیات علمی این دانشگاه از سال 1395
شاعر، مدرس زبان و ادبیات فارسی، منتقد ادبی، پژوهشگر و ترانه سرا

کتاب ها
_مرا که برگ شدم، 1381، مرکز کرمانشناسی
_یکشنبه صبح، 1382، نشر فانوس
_بخواب فروردین، 1385، نشر خدمات فرهنگی
_از این بهشت موازی، 1387، نشر تکا
_ چالاک چشمهای توام، 1390ِ، نشر شانی
_آخرین آغاز، 1391، نشر نون و حوزه هنری
_ واژه های وحشی، 1393، نشر فصل پنجم
_پرواز در پیله، 1398، نشر شانی

و کتاب پژوهشیِ "تصحیح مظهرالاثار شاه جهانگیر هاشمی کرمانی"، در دست چاپ
4 مقاله چاپ شده و چند مقاله در حال داوری

جوایز
جایزه کشوری قلم زرین، بابت کتاب واژه های وحشی، سال 93
جایزه ی کشوری قلم زرین، بابت کتاب پرواز در پیله، سال 98
انتخاب کتاب چالاک چشمهای توام به عنوان کتاب سال استان کرمان در سال 91
برگزیده اول سه دوره کنگره ملی شعر رضوی
برگزیده اول کنگره شعر جوان کشور
برگزیده اول کنگره ملی شعر گریز آهوانه
برگزیده اول کنگره شعر آیات و ابیات
برگزیده اول کنگره شعر رسول مهربانی
جوان برگزیده استان در سال87
دو دوره داور کنگره ملی شعر رضوی
یک دوره داور کنگره ملی شعر ولایت
داور کنگره ملی دانشجویی علوم پزشکی
دو دوره دبیر علمی کنگره ملی شعر رضوی