ارمغان بهداروندزندگی نامه
دکتری زبان و ادبیات فارسی

کتاب ها
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

جوایز
برنده هیچ جایزه از جشنواره

نقد ها
واژه ورزی یک ضرورت است
غلبه ناخوشایند عواطف
واژه های تحمیلی
با چراغی در دست
جورچین واژه در اجبار ریتم
شعر چیست؟ این مهم است
شیفته ی متن خود نشویم
شعر تبدیل جهان خود به جهان دیگران است
شور و شوق نویدبخش
اختالا و اغتشاش در واژه و متن
بی هیچ نشانه های شعری
مواجهه‌ی با متن لذت بخش‌تر باید باشد
به شرط کلمه
فراموش نکنیم مخاطب، کاشف متن است
شعر و ضرورت زبان شعر
در غیاب کنش های زبانی
به اقناع و التذاد مخاطب توجه کنیم
دانسته های ادبی شرط لازم است
اعتقاد به اصالت واژه
سلام
بی هیچ تفاوتی با زبان مردم
حاصل چشم و دل خویش
اصل اتفاق ادبی است نه شکل ادبی
شعر، معماری است
عجله نکنیم...
نمایش های ناقص شعر
راه روشن در پیش
شعر، معمانویسی نیست
شعر، تفنن نیست جدی تر بنویسیم
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
دشمن خویش بودن...
واژه کلوخ کاخ آفرین
شگفتی آفرینی در متن
پیش اندیشی در شعر
نشانه های مشهود شعر
صرف توان و زمان بیشتر
فقدان معاصرت زبان
برای هر واژه توجیهی داشته باشیم
زبان و الگوهای ارتباطی
شعر به دشواری شعر می شود
حجم سیلابی ذهن
پیکره ی موسیقایی متن
شبیه به اعتراضات متن های موسیقی رپ
چرا شعر؟
راه روشن فردا
خیال بافی با تخیل فرق دارد
با چراغی در دست
نقش متمایز شکل در شعر
سادگی و معناآفرینی
کارگردانی هنری متن
مقالات
كيمياي كلمه / ارمغان بهداروند
متولد شعر (نگاهي به مجموعه شعر «آبي اما كبود» حسين مهرآذين) / ارمغان بهداروند
بررسی مولفهخ های شعر گفتار در شعر قیصر امین پور / ارمغان بهداروند
مروری کوتاه بر کارکرد اسطوره در شعر فارسی / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند