ارمغان بهداروندزندگی نامه
ارمغان بهداروند
متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳
اندیمشک
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت
دبیر آوازهای سرزمین مادری
دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان
سردبیر نشریه جمع جمعه
مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰)
به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵)
اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲)
این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲)
اهل قبور (سال 1396)

کتاب ها
مخاطب ممنوع
به من كه رسيدي بپيچ
اين روزها كه مي گذرد
انديمشك پلاك 9
اهل قبورنقد ها
اختلال در ارتباط با متن
حركت به سوي شعر
اختلال در متن
حس و حوصله ي مخاطب را جدي بگيريم
حركت متن از خود به فراخود
ادبيت كلام و كلام ادبي
بازآفريني انسان و طبيعت
آوار برداري از زبان
يك ضلع شعر عاطفه است
تصوير، كانون احساس و معنا
رنج آفرينش شعر را تجربه كنيم
شخصيت فردي و سرنوشت جمعي واژگان
اين شاعر است كه مخاطب خود را انتخاب مي كند.
روايتي كه به مرگ شعر راضي نباشد
شعر، يك بار مصرف نيست
ترس و ترديد در مواجهه با وزن
باتلاق عاطفه
صادره از جان و جهان
رفاقت متن با پديده ها و اشياء
خطرپذيري زباني
فرصت ننوشتن را براي بهتر نوشتن به خود ببخشيم
شكل در سرنوشت شعر دخيل است...
مصيبت هاي فراگيري يك شكل ادبي
توزيع و تبديل تجربيات شخصي
ديداري تر كردن شعر
اصل معتبر موسيقي شعر
شبيه خود بودن
شعر مخاطب مي خواهد
توازن و توزيع توان شاعر
انقباض ذهن و متن
تعادل ادبي و روايت
معناپذيري متن
توان رابطه آفريني در شعر
هم هوايي با هواي تازه
عبور از رمانتيسيسم سطحي
حقيقت خيال انگيز
از چشمي دوربين شاعر
عادات مزاحم زبان محاوره
خون نشاط در رگ هاي شعر
ساده نويسي يا سطحي نويسي؟!
ديگرگونه ديدن...
دواندن اسب خيال در خيابان هاي خرد
مواجهه با متن
تحول از پس تغيير بهنگام
تغيير در جان و جهان شعر
الگوي مشترك شعر
ريل گذاري براي تغيير
مجاورت با پديده ها و اشياء
مفهوم غايب آزادي
بداجرايي در شعر
مقالات
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند