رحمت‌اله رسولی‌مقدمزندگی نامه
متولد ۵ خرداد ۶۹ یاسوج؛ شاعر و ویراستار؛ تحصیلات کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

کتاب ها
۱. زیر انگشت‌های تشریح
۲. زاویه
۳. به دختران تعلق

جوایز
زیر انگشت‌های تشریح: ۱. نفر اول جایزه‌ی ملی مستقل غزل( جایزه‌ی غزل استاد حسین جلال‌پور)
۲. برگزیده‌ی جایزه‌ی کتاب سال جوان( جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور)
۳. نامزد نهایی جشنواره‌ی شعر فجر
۴. نامزد نهایی جایزه‌ی دوسالانه‌ی غز ل حسین منزوی
۵. نامزد نهایی جایزه‌ی ملی شعر جم

زاویه: ۱. برگزیده‌ی جایزه‌ی کتاب سال جوان( جایزه‌ی ادبی قیصر امی
ن‌پور)
۲. برگزیده‌ی جایزه‌ی ادبی مشهد
۳. نلمزد نهایی جایزه‌ی ملی غزل( حسین جلال‌پور)
۴.نامزد نهایی جایزه‌ی کتاب سال غزل
۵. نامزد نهایی جایزه‌ی دوسالانه‌ی غزل حسین منزوی
تک‌شعر:
برگزیده‌ی جشنواره‌ی شعر یار و یادگار
برگزیده‌ی کنگره‌ی ملی شعر خلیج‌ فارس
و جوایز متعدد دیگر...

نقد ها
روشن دنباله‌دار
تناسب و نامتناسب
از صورت‌افتاده
شعر یا جابه‌جایی ارکان جمله؟
روزی از نو
رو به اعوجاج
در عنفوان راه
پیش‌تر از سابقه‌ی سرایش
برخاسته از خاکستر
دهان امروز
به زبان روزی که زیسته‌ایم
مراتب شکل‌گیری تصویر
دست‌فرسود
توتون‌های زنده‌سوز
تقطیع
قرار این نبود!
پری
وزن و قافیه به‌اختصار
تا رخ دادن
تا پست‌مدرن
اصل مصطلح
واکنش‌دهنده‌ها و فرآورده‌ها
پله‌ی نخستین؛ وزن
برگه‌ی حاشا
صفات اکتسابی، موروثی می‌شوند
فصل آخر
اربااربا
... و یکشف سوء
هارمونی فضا
تقابل ابزارین
تکانش
بازجو
لوازم ابتدای راه
پوتین
استعاره‌ی هیچ
بسط معیار
ماورای بعید
چراغ مطالعه
کودکانه
در آستانه‌ی تردید پا به پا می‌کرد
زیر گنبد کبود
حلقه‌های اتصال
حذف به‌ قرینه‌ی لفظی و معنوی
روایت خطی
بدون دلسردی
منصه‌ی ظهور
منطق متنی
استکان چای‌آلود
نقد برای نقد
تنها تو بر می‌آیی از این امر ممتنع
کم و کیف خودخوری
لک‌لک
چه فرقی می‌کند؟
مرگ این‌گونه
منادی دل‌آزرده
آبستن حوادث
در هزارتوی خواستن‌نخواستن
دیگرباش
فرامتن
شناسنامگی
شهید عشق
در عنفوان شکل‌گیری
ادامه‌ی ما نور است
بعد از این هرچه هست تکراری‌ست
نو به کهن
جسم و جان
سایه‌روشن
تفاوت نارسی و رسیدگی
داستان یا شعر؟ مساله این است
تسلسل ماکرو/ میکرو
یگانگی
۹۰
تخصیص و تعمیم
هان اینک تو!
رباعی؛ چهارپارگی و هم‌پارگی
بیم و امید
شیرین؛ مکرر بی‌قند
قدم اول، مقدمه!
ناگزیری و تردید
نخستین گام
شعر و شعار
جنگ کلمات
دریچه‌های تازه‌ی آگاهی
به وقت رسیدگی
راهبرد و راهکار
درست‌کاری
کنج زندان ذهن خود محبوس
در عنفوان جوانی؛ در عنفوان شعر
فرزند زمانه‌ی خود باشیم
آنگاه پیش از شعر
در جستجوی خوشبختی
یورقون گولوم چیچلگینن
ترکیبات ناهمگون
استفاده‌ی صفتی از اسم
یک صندلی برای گفتن؛ یک صندلی برای شنفتن
قصه‌ی کهنه و لباس نو
تمهیداتی برای تعالی
ارزیابی ریسک
نشانگان متنی
محوریت ساختاری؛ محوریت بافتاری
دقت و رقت
وضع و موضوع
قید زمان و مکان
تعلیق
آنگاه پس از آگاهی
توزین
آغازین
هفت دستورالعمل
ساخت و پرداخت
چیستی، چرای و چگونگی؟
ظرایف ذهنی و ادراکی
خصوصی‌سازی
پی‌رنگ
از آفت و عافیت
خردمندی و خردورزی
یک مقدمه و چندنکته‌ی باریک‌تر از مو
تمرین مهارت‌ها
سفر پیدایش
زایش زبانی
زنجان_تهران
اگر پرودگار خودآگاهش باشد
تفنگ چخوف
در انحصار موضوع
که ناز ۶۰ ات باشد!
ایجاب تازگی
درصد انحراف از معیار، باید قابل قبول باشد.
جزئیاتی برای رستگاری
دردی باید، به سیاق درمان!
از شعر و ضروریات دیگر
در بدو