اینقدر کژتابی ؟
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : زهرا طالبی


عنوان شعر اول : .

می توانم برقصم غمی تازه را روی دفتر
با قلم غرق رویا شوم تا سحر حداکثر

می توانم حماقت کنم واژه ها را ببوسم
با غزل ها تبانی کنم بیت اول به اخر

می توانم بهانه بگیرم بگریم خودم را
حس دیوانگی می کنم شعر هایم شده تر

می توانم بخندم تمام شبم را به حرفی
مانده در خاطراتم خطای دلم مثل خنجر

می توانم اسارت بگیرم تمام غمم را
عاشقی می کنم با غمی که مرا کرده باور

می توانم خودم را به بازی بگیرم ببازم
مرگ شعرم ببینم سکوت کنم بار دیگر

عنوان شعر دوم : .
دارم خیانت می کنم این شعر من نیست
این واژه های عاشقانه در غزل چیست

مضمون شعرم گم شده در خاطراتم
این سایه های حک شده در شعر من کیست؟

تصویر ها نا آشنایند و زبان گنگ
اینقدر کژتابی پر از دردم کمی ایست

دارم تحمل می کنم با درد دیروز
در دفترم هر روز زخمی تازه می زیست

بیهوده با هر واژه ای با من نکن بازی
شعرم به اخر می رسد جای تو خالیست


عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعر دوم نسبت به شعر اول، از نظر سلامت زبان و سلاست زبان بسیار بهتر است. انگار در سرودن شعر بدون قافیه تبحر دارید اما در شعر دوم که به نظر می رسد قرار گرفتن فعل به صورت طبیعی در آخر ابیات به شما کمک کرده است که زبان را راحت تر پیش ببرید.
گاهی در شعر اول؛ مشکلاتی در زبان مشاهده می شود که کمی عجیب است. مثلاً این مصرع:
حس دیوانگی می کنم شعر هایم شده تر
حس دیوانگی کردن یعنی چه؟ منظرتان این است که حس می کنم دیوانه ام، یا اینکه حس دیوانگی دارم؟ به نظر می رسد این مصرع باید اصلاح شود.
در این بیت:
می توانم بخندم تمام شبم را به حرفی
مانده در خاطراتم خطای دلم مثل خنجر
ربط میان دو مصرع مشخص نیست. اینکه می توانم تمام شب به حرفی می توانم بخندم ارتباط مشخصی با اینکه خطای دلم مثل خنجر در خاطراتم مانده است، دارد؟ شاید هم ربطی در ذهن شما بوده است که در شعر پیاده نشده است.
این بیت هم مشخص نیست به چه صورتی باید خنده شود. این ایست منظورتان به کیست؟ این بیت هم مبهم از کار درآمده است:
تصویر ها نا آشنایند و زبان گنگ
اینقدر کژتابی پر از دردم کمی ایست
یک هجای بلند هم به نظر در پایان این مصرع اضافه است:
بیهوده با هر واژه ای با من نکن بازی
شعرم به اخر می رسد جای تو خالیست

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
زهرا طالبی » چهارشنبه 24 آذر 1400
سلام. ممنون آقای شفاعی از نقدی که فرمودین استفاده کردم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.