مقایسه سه شعر
عنوان مجموعه اشعار : شعر
شاعر : سجاد آرام


عنوان شعر اول : می خواهم
می خواهم فرار میکنم
به دیاری غریب
به سرزمینی پنهان
به صحرایی نا آشنا
تا عشق دیوانه مرا گم کند


آری می خواهم فرار کنم
به دریا بروم
و دریایی شوم تشنه و خسته
که ماهی ها مرا رها کنند!

عنوان شعر دوم : سرزمین محبت
برای ورود به کشور قلبم
نیازی به پاسپورت و ویزا
نداری
تنها قلبت کافیست!
من در این سرزمین محبت
قلبت را می پرستم
ای ابدیت زیبنده
بیا و مرا زندگی کن...

عنوان شعر سوم : عاشق
چقدر سوخته تا
خورشید شده است؟

چقدر اشک ریخته تا
ابر شده است؟

سوختم
اشک ریختم
عاشق شدم...
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شاید بهترین راه برای اینکه ضعف های کار شما در شاعری را نشان دهیم، مقایسه میان شعرهایی باشد که در این مجموعه ارسال کرده اید. از شعر اول شروع می کنیم:
می خواهم فرار می‌کنم
به دیاری غریب
به سرزمینی پنهان
به صحرایی ناآشنا
تا عشق دیوانه مرا گم کند
توصیفات شما از آنچه قرار است شعر به مخاطب منتقل کند،با صفت هایی کلی بیان شده است.غریب، پنهان و ناآشنا. قرار است شعر حسی از ابهام و ناآشنایی را منتقل کند و شما برای این کار راحت ترین کار را انتخاب کرده اید. بیان همین صفت ها، در صورتیکه کار شاعر ردیف کردن صفت ها نیست. شاعر بایداین حس را با تصویر منتقل کند.
در شعر بعدی گفته اید:
برای ورود به کشور قلبم
نیازی به پاسپورت و ویزا
نداری
تنها قلبت کافیست!
من در این سرزمین محبت
قلبت را می پرستم
ای ابدیت زیبنده
بیا و مرا زندگی کن...
باز هم حسی که به مخاطب منتقل می شود، حس این است که داردیک نثر ادبی را می خواند. شعر هیچ ابهامی یا پوشیده گویی خاصی ندارد که چیزی را برای خوانش مخاطب نگه دارد. اگر همین جملات را پشت سر هم بنویسید، چه تفاوتی میان شعر و نثر است؟ اما در شعر سوم، این اتفاق نیفتاده است.
چقدر سوخته تا
خورشید شده است؟

چقدر اشک ریخته تا
ابر شده است؟

سوختم
اشک ریختم
عاشق شدم...
در اینجا شاعر برخی کلمات را حذف کرده است. مثلاً به جای اینکه بگوید خورشید چقدر سوخته است تا خورشید شده است، خورشید را از ابتدای شعر حذف کرده است. همین شگرد کوچک باعث شده است تشخصی در زبان ایجاد شود و مخاطب برای درک معنا اندکی به خود زحمت دهد. پایان بندی شعر هم با توجه به ارجاعاتی که در ابتدای آن آمده است، بسته می شود و معنا را کامل می کند. به این ترتیب دیگر احساس نمی کنیم در حال خواندن یک نثر ادبی هستیم بلکه به حس خوب خواندن شعر نزدیک می شویم.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
سجاد آرام » یکشنبه 10 بهمن 1400
سپاس گزارم استاد شفاعی محترم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.