ًحباب از آب درآمد
عنوان مجموعه اشعار : -
شاعر : امید خیاطی فرد


عنوان شعر اول : سراب

پی هرآنچه دویدم سراب از آب درآمد
دمی اگر به خوشی رفت، خواب از آب درآمد

کسی سراغ دلم جز به قصد جنگ نیامد
به هرکه رو زدم افراسیاب از آب درآمد

چه سود بر من آلوده داشت چله نشینی
منی که آب وضویم شراب از آب درآمد

مرا تمامی هستی امید بود به دستی
که چون رسید به گردن طناب از آب درآمد

به عشق خواست دلم از عذاب خویش بکاهد
فغان که عشق برایم عذاب از آب در آمد

به گوش می شنوی خنده های این دل خون را
به چشم دیدی اگر آفتاب از آب درآمد!

سر جهان مرا زیر آب کرد زمانه
رها نکرد ولی تا حباب از آب درآمد!...

عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اگر به موج رو به گسترش هندی سرایی معاصر کاری نداشته باشیم و این غزل را هم یکی از امتدادهای این موج و مد، محسوب نکنیم، خود شعر به تنهایی می تواند تا حدی زیاد از عهدۀ خودش برآید. در این گونه شعرها معمولاً عنان شاعر و شعر در دست قافیه است و هرجا که قافیه مضمونی بیافریند، شاعر به دنبال قافیه می رود و به همین دلیل انتظار اینکه شعر دارای محور عمودی مشخصی باشد، از شعر نادرست است. به همین دلیل شاعر گاهی به جنگ می رود، گاهی به عشق سر می زند و گاهی مضمون های مأیوسانه ساز می کند. نداشتن محور عمودی و وحدت مضمونی در شعر پس از نیما، ایرادی بزرگ برای شعر است اما وقتی شاعری نسبت خود با زمانه را از دست بدهد و به سیاق شاعران قرن دهم هجری شعر بگوید، از دست رفتن محورعمودی هم طبیعی است.
فارغ از این مسائل؛ اگر فقط به شعر تمرکز کنیم و بخواهیم تنها دربارۀ این غزل حرف بزنیم باید گفت شاعر در برخی بیت ها توانسته است به خوبی ردپای محور بودن قافیه را محو کند و از پس شعر برآید اما برخی بیت های شعر نیز کم مایه وبی جان از کار درآمده است. این دو بیت را با هم مقایسه کنیم:
به عشق خواست دلم از عذاب خویش بکاهد
فغان که عشق برایم عذاب از آب در آمد
بیتی معمولی است حتی در مقیاس های همین شعر. تصویری در شعر ساخته نشده و مضمونی هم پرداخته نشده است. حرف تکراری است و هزاران بار گفته اند و خوانده ایم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها و این بیت هم ورژن ضعیفی از همان حرف است اما در برابر این بیت را داریم:
سر جهان مرا زیر آب کرد زمانه
رها نکرد ولی تا حباب از آب درآمد!
اگرچه سر جهان مرا تصویر ذهنی و غیر قابل لمسی است اما تصویری که از حباب درآمدن از آب ساخته شده و رندی و زیرکی شاعر در استفاده از ردیف، بیتی خواندنی و خوب تحویل مخاطب می دهد. حتی اگر قرار است مثل شاعران قرن دهم زندگی کنید و شعر بگویید از این بیت ها بگویید نه از آن بیت ها.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.