فاصله ذهن و قلم
عنوان مجموعه اشعار : تمرین
شاعر : کیوان حکانی


عنوان شعر اول : ماهی تنگ بلور

دلتنگم و غمگین و خمارآلوده
دلخسته از این زندگی بیهوده
در تنگ بلور خویش ما آزادیم
چرخی بزنیم در همین محدوده
این گفته شنیده ام ز شیخی فرتوت
فرجام من و شماست این فرموده
تقدیر تمام ماهیان این باشد
آنرا بپذیرید و شوید آسوده
نسلی پی نسل دیگر آیند و روند
اوضاع همین است و همین هم بوده
در باور من زندگی ماهی رود
ای شیخ! نهاده شد بر این شالوده
آرامش کل ماهیان در دریاست
هرچند که جان و تن کند فرسوده
افسوس که مُرد ماهی تنگ بلور
چشمی به خروش موج ها نگشوده
بسیار درود بر همان ماهی رود
کین ره به امید زندگی پیموده

عنوان شعر دوم : بر مزار شهریار

ای چشیده جرعه ای از جام عشق
جان به قربان داده ناکام عشق
شهریار ای شاعر شوریده حال
نازک اندیشنده نازک خیال
ای زلال شعرهایت همچو رود
میفرستم بر مقام تو درود
یک سلام گرم از سمت جنوب
پیشکش بر این دیار پاک و خوب

بداهه ای بر مزار استاد شهریار بود

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
دو شعری که از شما می خوانیم، یک ویژگی خوب و قابل توجه دارد. البته ضعف هایی هم دارد که درباره اش صحبت می کنیم ولی لازم است اول از خوبی هایش بگوییم و بعد به ضعف ها برسیم. خوبی این شعر این است که شاعر میان ذهن و قلمش فاصلۀ زیادی نیست. شاید این خصوصیت در وهلۀ اول چندان به چشم نیاید و مهم نباشد ولی نکتۀ مهم و قابل توجهی است که شاعر بتواند به راحتی و بدون درافتادن به پیچیده گویی مکنونات ذهنی خود را به روی قلم بیاورد و از پیچ و خم های سرودن بگذرد. یکی از ویژگی هایی که شاعرانی مانند سعدی و ایرج میرزا را در تاریخ ادبیات فارسی همواره زنده و تثبیت شده خواهد کرد، همین خصلت انهاست که شعرشان به راحتی حرف زدن با مخاطب، در یک گفت و گوی رودرو به روی کاغذ آمده است. شعر اول شما چنین شعری است اما ایرادی که ممکن است، این گونه شعرها دچارش شود در این شعر هم دیده می شود. یعنی اینکه شاعر به دلیل توانایی در سرودن بدون دردسر، دچار پرگویی و زیاده گویی هم بشود. در این شعر اصل حرف درباره ماهی هاست و اینکه ماهی در تنگ و در میان خروش امواج، چه تفاوتی در کیفیت زندگی شان هست. در نتیجه همۀ آن حرف ها دربارۀ شیخ فرتوت و مانند آن که زبان را هم بی دلیل کهنه کرده و فضای شعر را به شعر پانصد سال پیش برده است؛ بیهوده است. البته به شما توصیه می کنم دوباره این شعر را تقطیع کنید تا پرش های وزنی احتمالی شعر را هم متوجه شوید.
در شعر دوم به نظرم حرف جدید و کشفی که بشود گفت شعر به آن زنده است؛ دیده نمی شود. از آن شعرهایی است که شاعر می تواندبه راحتی از خیرشان بگذرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.