پیوند دو مفهوم در شعر سپید
عنوان مجموعه اشعار : شطرنج
شاعر : امیر مهدی اشرف نیا


خانه به خانه پیش می روی
زمان می بَرد
حرکت اسب بالدار
قاعده اش را ندانی
زمین می خورد
زمین بی رحم است
بال را می بلعد
زندگی به اشتباه، سوار خیال می شود
عشق را
دست به مهره بازی کردن
خطاست.
استاد بزرگ هم که باشی
رخ به رخ شدن
نا تمام می ماند...
نقد این شعر از : مجید سعدآبادی
در اثر ارسالی تلفیق دو موضوع، در متن کاملاًمشهود است. موضوع اول و برجسته همان بازی شطرنج است و با خیال آمیخته شده. موضوع دوم عشق است که در سطح دوم روایی معنایی به موضوع اول پیوند خورده است. در مرحله اول نشانه هایی همچون "خانه"، "اسب"، "مهره"، "خطا"،"استاد بزرگ" و "رخ" شاهد مثال هایی واضح محسوب می شوند و در میان این نشانه ها "اسب بالدار" از میان دیگر نشانه ها برجسته تر است، چرا که آمیختگی آن با خیال جنس کلمه را تغییر داده است، اما متاسفانه شاعر نتوانسته است جمله ی "دست به مهره بازی کردن" را به اجرا برساند و گویی از شعر بیرون زده است و دلیل اصلی آن اصطلاحی بودن جمله می باشد چرا که پیشتر در ذهن عمومی کارکردی متفاوت داشته و چه بسا آمیختگی دو موضوع باعث شود جریان این سطر به سمت و سوی اروتیک نیز برود. اما در مورد موضوع دوم روایی اثر که همان مفهوم عاشقانه است،در مروری دوباره خواهیم دید که اکثر سطرها و نشانه های درون متنی با موضوع ارتباط برقرار می کنند. در پایان گفتنی است که از میان سطرهای شعر دو سطر نیاز به بازنویسی و اجرای بهتر دارند و چه بسا بازنویسی آن به کلیت ساختاری متن نیز کمک کند و آن دو شامل :
1- زندگی به اشتباه، سوار خیال می شود،
2- دست به مهره بازی کردن

منتقد : مجید سعدآبادی

سعدآبادی متولد تهران است. سال 1378 توانست بطور حرفه ای شعر را دنبال کند و تمرکز وی بر حوزه شعر سپید است. در دهه هشتاد جوایز بسیاری از جمله دو دوره جایزه شعر فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال گام اول، کتاب سال شعر جوان و ...را به خود اختصاص داد. همچنین ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.