حمیدرضا شکارسری

نقد ها
در غیاب زبان و تخیل شاعرانه
مرثیه‌ای مدرن
شعری کر و لال
از لبخند تا سیلی
از رباعی تا سپیدسرایی
واقعیت و شعر
عاشقانه‌ای در سنت عاشقانگی
اهمیت صورت در شعر
برخورد نخبه با زبان و کلمات
درونۀ برجستۀ شعر
یک رباعی خوب
کلنجار با مضمون
رباعی های امیدوار
همراهی اطناب و ابهام
از روایت تا شعر
نزدیکی به دکلاماسیون طبیعی کلام
طنزی دلچسب
در ابیات اول شعر
غزل و لمس جهان
شعر محاوره یا نظم محاوره؟
شعر روایی و نه روایت شاعرانه
شعر و گریه
پا در هوایی متن
در ساحت سنت غزل
واگویه‌های مدرن مفاهیمی کهن
تخطی از روزمرگی به چه قیمت؟
غزل موفق اما ...
غزل های نوقدمایی خوب
در ابتدای راهی درست
ضرورت آگاهی و کوشش آگاهانه در شعر
از روزمرگی تا شعر روزمره
نثر ادبی و شعر
بدیع و مدرن
شعرهایی مدرن
دریغ از شعر
اجرای خوب و مناسب فرم و محتوا
ترور زبان
قابل تامل و ستایش
کجا برادر؟؟؟؟
معمولی و کمتر از حد انتظار
همان لذت همیشگی!؟
در نقطه ی شروع
سه غزل دلنشین
عینیت گرایی مدرن
انتظارات نابرآورده
بیش از حد انتظار
غزلی پذیرفتنی در حوزه ی نوقدمایی
ابهام و تردید شاعرانه
از منِ شخصی تا منِ اجتماعی
از هاناهاکی تا فرار پسر خان !!!
از قلب برعکس تا دل دریایی!!
وقتی غزل می گویی ، باید:
متوسط اما قابل قبول
اجرای مدرن فرم (فرم معنادار)
چرا اصلا محاوره؟
نقدی تفننی بر نوشته ای تفننی!!!!!
کوتاه سروده ها
فراز و فرود بسیار
فعلا فقط شعر بخوانید
منطق متن و انسجام شعر
سخن نو آر ...
تندنویسی
که عشق آسان نمود اول....
اجرای درست بینامتنیت
شعری برآمده از تجربه‌های زیستی
از فخامت تا صمیمیت
خیلی دور ، خیلی نزدیک : امیدوارکننده
به سمت شکل پالوده زبان
شعر همچون موجودی زنده
تلاش برای بازی کردن با زبان
در آغاز راهی طولانی
در راه استقلال شعری
بر مرز باریک شعر و شعار
در قلمرو رباعی
اجرای درست مفهوم و درونمایه
از مرگ اندیشی تا مرگ آگاهی
ارتقاء متن به فراواقعیت
عجله موقوف
از نثری احساساتی تا شعری حسی
در مصاف با غول های عاشقانه سرایی
محاوره نویسی و شعر
بی «مراعات بی نظیر»
در نقد جهان مدرن
از پوتین تا ضحاک
نگاه متفاوت شاعرانه
انسجام و ساختمندی شعر
پایان بندی های ویرانگر
قدم اول : شناخت زبان
سیاه مشق های اولیه
هایکو یا شعر کوتاه ؟ مسئله این نیست !
نوستالژی های شاعرانه
از فرش قرمز تا ساحل تنهایی
ابهام یا گنگی ؟ معناگریزی یا معناستیزی ؟
قابل قبول ، اما ...
از نیمایی تا هذیان
نیمایی سرایی ساده نیست
از شعر تا شعار
نه برای مخاطب جدی شعر امروز
سنگینی سایه محتوا
جهان زنده
بر سکوی پرتاب
حدیث زوال
به امید فردا
هنوز به دنبال کلمات
بازی با محورهای زبان
توصیه ای دوستانه
محدودیت زبان
قدمی رو به جلو
کدام لفظ ، کدام معنا ؟
عاقبت به خیری
شعر ؟؟؟؟
شعر ، ساده نیست حتی از نوع ساده اش
نزدیک به هیچ
کوتاه سرایی و ضرورت ها
مهندسی دقیق کلمات
کاریکلماتور یا کاریجملاتور؟
نثرهای ادبی
متنی نارس
رویکرد سنتی در غزل
مادرانه نویسی
صراحت معنا و شعار
مهندسی شده اما عاطفی و حسی
بیان تازه در مفاهیم تکراری
باز هم از تنهایی
زبان و بیان گنگ و مبهم
پراکندگی در شعر از شاملو و اخوان تا حمیدی شیرازی
مضمون‌پردازی در شعر کوتاه
امان از این فراق !
ابلاغ پیام در لفافه ی مضمون
از لذت تا ملال از شعر
سوالات بی پاسخ
شعرهای روایی یا روایت شاعرانه؟
مهندسیِ شعر
محتاج ویرایش
غزل هایی روایی، عفیف و طناز
تا خط شروع شعر
شعری پیشاپیش ، بد
از شمع و گل و پروانه تا مترسک جنگ زده !
کمتر از حد انتظار
از عرش تا فرش
بی نام ها
تکیه ی درست بر نماد و استعاره
غزلی سنتی و دلنشین
شعری اجتماعی ولی عمیق
جدیت طنز
شکایت شاعرانه
ساختار سینمایی
پراکنده و نامنسجم
از ساعت تا فلسطین !
در ابتدای راه سپیدسرایی
بهار از نوعی دیگر
شکار شعر در روزمره ها
نظام هایی از پارادکس
کابوس در لباس کلمات
پندنامه
اطناب و محو سطرهای درخشان
انتقال حس به جای نمایش احساسات
از ناشعر تا شعر
شاعری اصلا ساده نیست
کلیشه‌ای در اوج
هنوز زود است
شگفتی آور و تکان دهنده
شعرهایی راجع به شعر
نثر پُر ایراد ادبی
شعرهایی ملموس
آثاری پراکنده اما امیدوار کننده
ابهام در عین کوتاهی
قالب و از هم گسیختگی متن
سهل انگاری و مسامحه
اهمیت گزینش درست کلمات شعر
در بند واقعیت
دست اندازهای شاعرانه
یک پوچ پُر
ترور زبان
آشنایی زدایی هدفمند
نقد کوتاه سه شعر
پیچیدگی بیهوده
فقط برای عبور
اهمیت ایجاز
شروعی امیدبخش
راه و رسم کوتاه سرایی
روایاتی در فرم هایی مختلف
ساده نویسی و سپیدنویسی
از واقعیت تا فراواقعیت
سه شعر ، سه دیدگاه
از ساده نویسی تا ابهام
وهم به جای تخیل
تا نوشتنی شاعرانه
نیاز به تجربه اندوزی بیشتر
کوتاه سرایی و ضرورت هایش
هنوز ، هیچ
نگاهی امیدوار
ساده و سخت
نثری منظوم
تکیه بر باورهای تاریخ مصرف گذشته
تراکم خیال
زیبایی تک تک اجزا ء و یا ساختار کلی شعر ؟
کل شعر یا پایان بندی آن ؟
کارناوال شلوغ کلمات
خیر پیش !
در مقام معلم
شرح و توضیح شاعرانه
در به در به دنبال ایده ی نو
شروع خوب و پایانی ...
در برزخ نثر ادبی و شعر
شهرآشوب مدرن
سه شعر با سه رویکرد مختلف
در ساحت شعر ریزنگار امروز
در برزخ خوف و رجا
ماندگاری شعر در حافظه
توصیه
یک عاشقانه ی دیگر !!
تامل در متن
دریغ و دریغ
اعتراض و شعار
لعاب ادبیت
ظرفیت خوب کوتاه سرایی
مشکلات جدی در کار با زبان
بیت به بیت همراه با غزل و رباعی
سراب شعر
شعار کرونایی
شما چطور ؟
زیبایی شناسی زشتی ها
ویرایش معکوس
تناقضی زیباشناختی
حرکت از سطح به عمق
در پی خویش
گورنویسی شاعرانه
هنوز هم کهن گرایی شاملویی ؟
از ایده تا اجرای شعر
در حد انتظار
کوتاهی در کوتاه‌سرایی
توهم شعر
موزه‌ای نامرتب
کوتاه سرایی ، سهل و ممتنع
متنی سرگردان
پیچیدگی بیهوده
ویرایشی درست
در راهی درست
باز هم از جنگ
فراز و فرود
رفتار متصنع شعر
شناختی خوب از شعر
در غیاب شعر
روابط مفقودالاثر !
از ایده تا اجرا
لزوم ایجاز
شوخی با زبان و شعر
مونتاژ شاعرانه‌ی روایات
کلمات بی دلیل مثل اتفاقات بی دلیل
اطناب و تعقید در شعر
ایده و اجرای ایده در شعر
از نیمایی تا سپید
شبکه ی ارتباطی
پایان بندی های نجات بخش
در حد فاجعه
در به در به جست و جوی تازگی
به شرطها و شروطها ...
ناهمگونی زبانی !
فرم خوب و چیدمان ناقص
روایت به جای شعر
در آغوش کوچک هایکو
فخامت بیهوده
بی رودربایستی : یعنی چی ؟؟؟؟؟
شعر و نقاشی و عکاسی
شعر تصادفی
شعر روایی و روایت شاعرانه
یک فاجعه !!
از واقعیت تا شعر
از ابهام تا شفافیت
آسان گیری نه ، سخت گیری در شاعری
درجه بندی موفقیت شعر
فاجعه ها
عاشقانه های خسته !
فاصله گیری از نثر ادبی
شعر وطنی
شعر و حوادث اجتماعی
فرم و ارتباطات درون متنی
دشواری نیمایی سرایی
منطق متن در شعر
تناقض شعر و بدیهی بودن
بر سکوی پرتاب شعر
سه شعر ، سه رویکرد
نمایش ، فاصله‌ی متن از گفتن
رویا و شعر
کوتاه سرایی و انتظارات مخاطب
معنا و مصداق شاعرانه
شعر کوتاه یا هایکو ؟
روایاتی نامنسجم
کوتاهی و فشردگی در شعرهایی ساده
فاجعه ابهام در زبان
شعر و سلامت زبان
سوالاتی دشوار از شعر
از انسجام متنی تا متن شعری
عاشقانه ای آرام
بازار مکاره ی کلمات
به دنبال نگاهی عمیق
زنگ خطر
انتظارات نابرآورده
فقدان بداعت
در فرصتی ناچیز
فرار از بلاتکلیفی
ذهنی نویسی
تخیل و یا وهم ؟؟
تلنگری شاعرانه در فرمی جذاب
در حالت استارت !
کنایه و دانایی
مرکزگرایی در شعر
شعری خوب در ژانر آشپزخانه !
روانتیسم در سطح
افسوس
در سطحی روزمره
بلند سرایی با ذهنیتی کوتاه سرا
در برزخ جنگ و عشق
نظام یافتگی شعر
متنی لال و ابتر
و از این پس ...
بر راهی سنگلاخ
تعلیق بین عین و ذهن
عاشقانه ای متناقض نما
سه شعر ، سه دیدگاه
در راه رسیدن به کلیت واحد شعر
توصیه
بیان پر دست انداز تابوها
درهم ریخته و متلاشی چون خود جنگ
عاشقانه نویسی
ذهنیتی کوتاه نویس
سه شعر در دو قالب
فضاسازی و واژه گزینی در شعر
کوتاهی عمیق و دقیق
ترور زبان
پنهان کاری شعر
شعرهایی متمرکز
در به در به دنبال انسجام
چفت و بست شعر
قطار کلمات در مه
شعر و تازگی و هارمونی تصاویر
شعری مدرن با تمام مختصات شعر مدرن
گنگی یا پیچیدگی ؟
در بیم و امید ، با امیدی پررنگ تر
از رمانتیسم تا سمبلیسم وطنی
کو منطق متن ؟
کوتاه و پرحرف
شعر ، ژانر و درون مایه
شعر کوتاه و هایکو
روایت خطی شاعرانه
شعر و طبیعت
دو شعر متفاوت
شعر زنانه
ایثار عاشقانه
اطناب و پراکندگی و ابهام : چه معجونی !
ترور زبان
احساسات و شعر
افسانه های کوتاه نویسی
ساختگرا و خطی
تجرد و عینیت
فراقی نویسی
کشف شاعرانه و ارایه ی آن
هنوز نه !
در برزخ
انعکاس واقعیت و شعر
تداعی های شااعرانه و خلاق
شعر سیلابی
یک از سه !
شکار روزمره ی شعر
از عشق و سایه و باران
گلاویز شدن با کلیشه ها
از قهر تا آشتی ، از جوش تا انجماد
انعکاس یا بازنمایی ؟
حرف های کلان در فوالبی حرد
تقریبا هیچ !
خودنمایی نثر ادبی
گذر از کوچه ی شعر
پایان بندی ها و عاقبت به خیری ها
زمین بازی شعر
تداعی برای ساختمندی شعر کاغی نیست
عجول و شتابزده اما امیدوار کننده
ذهنیتی دوست داشتنی
سه شعر با عاقبتی خوش
فراز و فرود فراوان
نوستالژی های امیدوارکننده
تکه پارگی متن شعر
کلمات متلاشی
شعر و جنگ
حکمی معلق
تمرکز یا تشتت ؟
سه شعر متفاوت ( متفاوت با هم ! )
شعر کودک و نوجوان
نیمایی اما ...
یک نیمایی ساده
تزریق تعهد
سادگی عمیق
تمرین با زبان
مرثیه ای بر روزهای نیامده
مشکل خوانی
بیچاره کودکان کار
تک هسته هایی لذیذ
شعر و دین
معجون شعر و نثر ادبی
حرف یا ساختمان ؟
عروس ناشناس
وسوسه های شعری
زبان ، هستی شعر است
معناگریزی و معناستیزی
فضیلت شاعری
ریسک کوتاه سرایی
شکوفایی ذهنیت شاعرانه
ضرورت توجه به انسجام شعر
از فضایل و رذایل شاعری
زبان و باز هم زبان
سه بار خوب
در به در به دنبال موقعیت نو و فرم تازه
یک عاشقانه ی شخصی
دلنوشته ؟! کدام دل ، کدام نوشته ؟
شعری کانسپچوال !!
تردید شاعرانه بین نثر و شعر
شعر و آزادی
شعرهای مهربان
مدخل ورود به شعر امروز
مخلوط جدیت و مزاح
شعر کوتاه ، کوتاه نیست
لزوم مهندسی و معماری کلام شعر
بازسازی ساختمان
شعرهای ترجمکی !
کوتاه و کوتاه آمدن کلمات
در جست و جوی بیانی پیراسته تر
در ژانر وحشت
گنگ ساده ، ساده ی مبهم !
به بهانه ی عشق
یک نیمایی موفق
هنوز و همیشه در حال تجربه
گفتن یا نگفتن ؟ مساله این است
سه در یک ها ، یک در سه ها
از مزلو تا موحد و از پویول تا شیون فومنی
روایاتی از ذهن و عین
بعضی وقت ها !
سه شعر با فرامتن هایی متفاوت
خواب آور یا بیدار گننده ؟
نقدی نسبی
شعر کوتاه ، مختصر و مفید
در انتظار حرف های بیشتر
در پیچ و خم اعتراض
حراج شعر و شعار
شبیه به شعر
خانه به خانه تا شعر
انسجام و طول شعر
شعر و جراحی زیبایی شناختی
دریغا کوتاه سرایی
شعر نیمایی و طبیعت کلام
کوتاه سروده هایی ایده آل
غلبه ی محتوا بر فرم
شعر در حد فاصل دوگانه ها و تقابل ها
نزدیکی به یک تابوی اجتماعی با شعر
چرا فراروی ؟ فراروی از چه ؟
راهپیمایی در زبان شاعرانه
كمي هايكو
معماي هايكو
ارجاع شعر به بيرون يا درون متن
سه متن واگرا
فرم با محتوايي فربه تر
كوتاه نويسي و ضرورت هايش
نثر و شعر و روايت
يك نكته از هزار نكته
صريح اما نه شعاري
تربيت و پرورش دهني شاعرانه
زبان زخمي و دردناك
از ايده ي شعر تا شعر
نمونه ي رمانتيسم وطني !
توصيف لحظه و حذف زمان
هنر گزينش ، همنشيني و جانشيني كلمات
هايكو يا شعر كوتاه فارسي !؟
از هنر و ادبيات و شعر چه مي خواهيم ؟
هرس شعر و ماندگاري آن
قرابت شعر و روايت
عاشقانه هايي آرام
انرژي شعر كوتاه
در بند سنت غزل
تكامل تدريجي ذهنيت كوتاه سرايي
پيش روي راهي طولاني
نمايش احساسات به جاي گفتن آنها
عاقبت به خيري شعر
شعر كوتاه ، استقلال يا وابستگي ؟
عاقبت به خيري شعر
شعر رئاليستي ؟! مگه داريم ، مگه مي شه ؟
رباعي هايي اميدواركننده
كالبدهاي مستحكم شعري
هنوز فرصت هست
تاكيد بر كاركرد و ابعاد كلمات
شعرهايي براي جنگ
تا ديار شعر
با زبان يا بر زبان ؟
اصطلاح شعر ترجمه اي
زمان و مكان شاعرانه
شعر كوتاه و نشانه شناسي
در گرانيگاه شعر و شعار
پيچيدگي يا ابهام ؟!
پيچيدگي يا ابهام ؟!
قتل واقعيت
كمندهاي نخستين
خط خطي هايي واقعي