ارمغان بهداروند

نقد ها
زیبایی باید به متن اضافه شود
در تاریکی باید چراغی جست
خروج از فرم خودکار زبان ضروری است
انتخاب آگاهانه
توان تولید معنا
ضرورت توسعه ظرفیت‌های شعر کلاسیک در شکل‌های جدید شعر
معماری متن
حرکت در رودخانه شعر
تقویت جسارت مرور مسئولانه شعر
در فقدان مختصه های شعری
تاکید بر شور و شعور شعری
ذهن زیبا
آگاهی از ظرفیت های انحصاری هر شکل شعری
خصلت آیینگی
مراقبت از مهارت های خویش
دقت در اضلاع شعر
وضعیت مطلوب تجربی
انتقال ذهن و تبدیل به متن
در مسیر خلق ادبی
موسیقی منجی متن است
ناموفق در توجیه مخاطب
با دو چشم باز راه را ادامه دهیم
بی هیچ عجله ای بنویس و تمرین کن
به کارگیری حداقلی ذهن در شعر
غربال گری متن
فقدان الگوی شعر
سادگی و ساده نویسی
درک درست جهان مخاطب
نزدیک تر به روزگار خودمان باشیم
اخذ ذهنیت از رویدادهای پیرامونی
روزهای روشن در راه
در اهمیت تربیت ذهنی شاعر
تجربه‌های تکاملی
تناسب تجربه و ارزش شعری متن
راه روشن در پیش
روش و منش شعر را تجربه کنیم
رنج نوشتن را باید به جان خرید
طراحی زبان بر اساس زمان خلق
بیش از طول شعر به کیفیت متن بیندیشیم
در شعر به اصل فردی باید رسید
رعایت جانب احتیاط در مصرف آرایه ها
منابع شعری را مطالعه کنیم
شروعی شورمند
تصحیح متن ضروری است
صمیمیت متن را با مولفه های ادبی درآمیزیم
رابطه انتخاب واژه و سرنوشت شعر
مواضع شاعرانه تحسین برانگیز
تجربیات خود را رها نکنیم
مواهب و معایب موزون نویسی
تمرکز در اصل اتفاق اثر
تمایز در نوشتن را تجربه کنیم
به روشنی فردا امیدوار باش
برای نوشتن باید مبارزه کرد
معنا، اصل اعتباری اثر است
توقف در ارزش واژگان و وجه هم نشینی آن ها
ضرورت نوشتن به زبان روزگار خلق شعر
وزن ابزاری در اختیار مولف است
شوقِ نوشتن، مسئله مهمی است
به کلیت معنایی بیندیشیم
بنویسیم و به فردا امیدوار باشیم
دقیق‌تر بنویسیم
گذر از وضعیت خنثی به کنش گری ادبی
توقف و تمرکز در پدیده ها
به دقت باید تجربیات دیگران را مطالعه کرد
پیاده سازی ذهنیت
از تجربه کردن نترسیم
خاصیت آینه‌گی شعر
رنج نوشتن را بر خود هموار کنیم
به مهارت نوشتن را تمرین کنیم
فقدان مجذوب شدگی در متن
برای خوشایند دیگران خودکشی نکنیم
فقدان لذت ادبی
اتفاقات خوب در راه
قدم اول را آگاهانه برداریم
شرط لازم برای شعر
تعادل در متن و معنا
حضور هوشمندانه‌ی اشیاء در متن
از ته دل بنویسیم
وقت را غنمیت دان
حجم سیلابی معنا در سطر آخر
مخاطب را داناتر فرض کنیم
بالذاته شاعر بودن و شاعر ماندن
معنا و زیبایی شروط شعرند
تخیل کارساز
رابطه خونی میان واژگانی
مهم ترین تکالیف بدوی شاعر
شهروند شعر معترض
فقدان معنا و منطق ادبی
چیدمان صحیح متن
هوشمندانه واژه ها را هزینه کنیم
در تکمیل اتفاق مخاطب را غافلگیر کنیم
حضور مزاحم واژه های بی ربط
ارتقا کیفیت هنری اثر
سادگی و زیبایی به شعر اعتبار می بخشد
به درک و دریافت مخاطب اهمیت بدهیم
طرحی نو دراندازیم
معنا را قربانی کیفیت ادبی نکنیم
هم افزایی شکل های شعر
مالکیت معنوی اثر
به تناسب عصر خود زبان ورزی کنیم
تربیت ذهنی را جدی بگیریم
مولف وضعیت خود
به هوشمندی مخاطب توجه کنیم
غلبه شاعرانگی در متن
به اندازه واژه خرج کنیم
مولفه های خلق شعر را بیاموزیم
اقتصاد واژگان در تولید تصویر
تاکید بر کیفیت آفرینی ادبی در متن های اجتماعی
آن قدر بنویسیم که بتوانیم بنویسیم
فراتر از نوشتن های عادی
تهیدستی متن...
جهانی به امضای شاعر
مدیریت ذهنی متن
در غیاب زبان ورزی
فقدان تلفیق عینیت و ذهنیت
به نو کردن الگوهای زبانی بیندیشیم
تاکید بر تربیت ذهنی
سیلابی از تصاویر
معنامحوری در متن
در فقدان شناخت و غیبت مطالعه
شناخت واژه به کارایی متن کمک می کند
مجموعه ای از تصاویر به هم پیوسته و ناپیوسته
مقتصد بودن در مصرف متن
عنصر زبان و تاویل پذیری متن
عاطفه ی غالب متن
به موازات محتوا شکل را هم تجربه کنیم
مخاطب از این متن منتفع خواهد بود
در چرخه روابط نامعلوم متن
تناسب متن و موسیقی و معنا
جهان اولیه‌ی شاعر
کارکردآفرینی برای اشیاء
رفتار هنری در متن را تشدید کنیم
کیفیت معنایی را قربانی شکل مکانیکی نکنیم.
ارزش معنایی متن
عبور از غلبه ی عاطفی و رسیدن به شعر
شرایط شکلی شعر را جدی بگیریم
پالایش واژگانی و وسواس نوشتاری
نوشتن به شرط جدیت
حرکت مطلوب شعر
وسواس در انتخاب شروع شعر
کم تجربه اما شعورمند
به واژه گزینی بیشتر توجه کنیم
شیوه های معناآفرینی...
مدارا با رنج آفرینش شعر
جهان زنانه ی بعد از جنگ
توجه به اشیاء
بی وسواس نوشتن
به مقصد نزدیک تری
شعر صنعتی
درک تازه ای از واژه ها را تجربه کنیم
توجه عمیق به پدیده های طبیعی
شکل نهایی شعر را باید پیدا کنیم
شروع شیرین شاعرانگی
فقدان برجستگی معنا و اجرا
نماداندیشی و خیال ورزی در متن
تجمیع توان شعری
ارزش بخشی به واژه ها
مواجهه ی مطلوب با اشیاء
توجیه منطقی احضار واژه ها در متن
ضمیر جوشان اولیه را جدی بگیریم
ضرورت شناخت وزن و موسیقی
مزیت درست دیدن
توان تولیدی متن
برای نوشتن باید دلیلی داشته باشیم
خودبودن و از خرد خویش نوشتن
دقت در پیمایش معنایی متن
به نشاط مخاطب در خوانش شعر توجه کنیم
رنج نوشتن را به جان بخریم
عبور از فضاهای مالوف باید به آهستگی رقم بخورد
بهنگام بودن واژه ها و تناسب وزن
کنترل هیجان نخست نوشتن
روح شاعرانه متن
شروع شیرین نوشتن
راه رو به رسیدن
از زبان زنده امروز غافل نشویم
بیان مسئله مردم در شعر
فهم اثرگذاری اثر را تقویت کنیم
ترجیح محتوا بر معماری در تجربه اندوزی ها
به آینده سفر کن
بی هیچ شتابی بخوانیم و بنویسیم
اولویت شناخت نظام نوشتاری شعر
زیبایی های شروع و پایان شعر در توفیق متن تعیین کنننده است
مرکزیت در متن ادبی
به مخاطب خردمندتری بیندیشیم و بنویسیم
فقدان تبدیل ادبی
به گواه شور و شعور ادبی
اولویت تمرکز بر معنا
با گوهر وجودی شعر
کاربردی شاعرانه از خشونت ها
بر اساس بخت و اقبال ننویسیم
منطق نوشتاری متعارف
شبیه تر به دکلمه های سیاسی
شرایط شکلی شعر را باید مرور کنیم
انتقال معنا بدون کمک از واژه
برای چه می نویسیم؟
متمایز دیدن و متفاوت نویسی
بلندنویسی ها پرتگاهند
تبدیل وضعیت ادبی
مولف، باید نخستین ممیز متن خود باشد
مشارکت مطلوب مخاطب در متن
بی ربط نویسی در اتفاق ها
سرشت شعر را فراموش نکنیم
انتقال شاعرانه موقعیت
کیفیت ادبی در متن
عمیق تر شدن وجه عاطفی شعر
لمس شعر در لحظه
افزایش وزنه ی زبان
شروع درست آموختن
فقدان معنا برای متن ضایعه است
سودرسانی به واژه ها
خرسند از دریافت های شاعرانه
در نقطه ی درست شروع
زبان ورزی و زیبانویسی
سالم نویسی و اندیشه ورزی فراموش نشود
در شعر باید به دنبال امضای خود باشیم
خالی از رابطه آفرینی میان پدیده ها
شعر بر تو مبارک است
اهمیت عرض بیش از طول شعر است
بلنداندیشی و کوتاه آفرینی
فقط ننویسیم...
توجه به دو جنبه ی شعریت و طنز
اندیشیده تر بنویسیم
شبیه سازی وظیفه شاعر نیست
درک روشنی از ذهنیت
جبر به کار گیری در برخی واژه ها به نفع شعر نیست
جهان خود جستن
با گلایه از بی توجهی به نقدها
دقت در آفرینش فضای شعر
در مرزی میان شعر و نثر
غیاب روح شعری
بی رنج نوشتن ظلم به خویش است
منش ادبی شعر امروز
با شعر اول باید دوست شد
بی دخالت دادن عناصر شعری
در جستجوی راه
محکم قدم بردار که رد پایت باقی بماند
این حجم از اکتشافات مضمونی
به مقصد رسیدن رنج دارد
انسان قرن بیست و یکم
رجعت به معنا‌آفرینی
اهمیت اجرای متن
از دوستی با شعر لذت ببریم
آگاهانه نویسی در متن
شروع از نقطه درست
تعمیم هوشمندانه‌ی تجربیات ادبی
تولید معنا اولویت دارد
شروع شیرین شعر
به کیفیت هنری شعر توجه کنیم
حرکت در خلاء
موقعیت آفرینی شاعرانه در متن
با بی انگیزگی در نوشتن
درک درست موقعیت
فریبندگی های شاعرانه را فراموش کنیم
بیشتر به اشیا بیندیشیم
حرکت کُند ذهن و زبان
گفتگو از مقدمات شعر
جذابیت متن را فراموش نکنیم
بیشتر باید با شعر محشور شد
منطق شعر را تجربه کنیم
رباعی می تواند سکوی پرش باشد برایت شاعر!
باید بدانیم برای چه عصری می‌نویسیم
مدیریت متن
موید فرهیختگی و اندیشمندی شاعر
استعانت از جوهر ادبی
فهم و فرهیختگی قابل ستایش
خلاقیت در معنا و ضعف در اجرا
به فعلیت نرسیدن ذهنیت‌ها
با تکیه بر تجربیات دیگران، شبیه خودمان باشیم
به امیدواری روزهای نیامده
خلق موقعیت را جدی بگیریم
به امید افقی بازتر
به جستجوی این همه تفاوت در دو شکل
شروع بهنگام شعر
بیشتر باید خواند
تخیل خلاق
ارتباط گرفتن با جهان بیرون
خیال‌بافی و خیال‌ورزی
نشانه های محتوم شعر
تعمیم موقعیت‌ها در متن
آرام ادامه بده
مقصد شعر و مقصود شاعر
خروج از خصلت های خودکار
با شهامت بنویسیم
واژه و سرنوشت شعر
بهبود عنصر تخیل و تمایز اجرا
خلق جهان ساده‌ی خود
جراحی متن
جهان شبیه تری به خویش بیافرینیم
پیش نیازهای شعر امروز
تغلیظ بیهوده متن
شعر خوب نیازی به توضیح المسائل ندارد
سرگیجه های ادبی
تخیل فعال و بیان هنری
مدیریت ادبی متن
فنون آموزی را فراموش نکنیم
به شکوهمندی شعر بی‌توجه نباشیم
روشن تر از پیش
حضور آگاهانه شاعر باید در تمامیت شعر ادامه یابد
توقف و تعلل
بیشتر شبیه شعر بنویسیم
با ملاحظات عمیق عاطفی
حرکت در غیاب ابزارهای ادبی
وقت پاره کردن این پیله است
مهارت های نوشتاری را باید بیاموزیم
در میان نشانه های تصویری
بخوان و بنویس و تجربه کن
جراحی متن
پلی به فردا روزها
پریشان نویسی...
چشمی که می بیند
تبدیل ذهنیت به متن
گردنه های صعب العبور شعر
دشواری های کوتاه‌نویسی
امیدواری آغاز
خروج از خویش
توقف در گزارش
تنوع گاهی تضییع تولید است
نگاهی توامان به درون و بیرون
جسارت بیشتری باید به خرج داد
لحظه کشف شعر را بیابیم
امان از آموزه های انجمنی
راه روشن فردا
با احتمال عدم انتقال معنی
نگران سرنوشت کلمات باشیم
امکانات زبانی و فرازبانی
ترمیم متن کم از خلق اولیه ندارد
موانع انتقال متن را حذف کنیم
هنجارگریزی‌های زبانی
توان ذهنی پیشروتر از توان اجرا
به رنج بنویسم و امیدوار باشیم
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
عاطفه: کلید ارتباطی متن
چرا باید کوتاه ننویسیم
شوق شروع...
متن را تزیین نکنیم
بی هیچ شباهتی به شعر
خرسندی لمس واقعیات
شاید شعر....
چه تعریفی از شعر داریم؟
شعری که نزدیک است
صمیمانه بنویسیم اما متمایز
زیبایی به نجات متن می اندیشد
بسته های توصیفی کم اثرند
دست ورزی شاعر با واژه ها
پازل های هم ربط بیافرینیم
ممیز شعر خود باشیم
بیانیه نویسی ممنوع
شبیه شعر خلق کردن را کنار بگذاریم
بردباری و هوشمندی در خلق شعر
ریشه در شعر
اشیا را بیافرینیم
شکل، شوخی نیست
مرگ متن به بیماری تکرار
مثل یک برف پاییزی
تکیه بر موسیقی متن
شعری که مولد نیست
بال و پر زدن در هوای شعر
در بارش شعر
خلق زنانه ی جهان
معنای خوب اجرای خوب تری طلب می کند
آگاهانه نویسی
وزن و وضع شعر
مرگ سانتی مانتالیسم
شورش حس...
بی هیچ نشانی از شعر
امراض ادبی
آزادی های شکل را قربانی نکنیم
آفرینش هوشمندانه ی متن
فردا روشن است
چه شکلی و چه شرایطی...
روابط اشیا و پدیده ها در متن شعر
واژه ورزی یک ضرورت است
غلبه ناخوشایند عواطف
واژه های تحمیلی
با چراغی در دست
جورچین واژه در اجبار ریتم
شعر چیست؟ این مهم است
شیفته ی متن خود نشویم
شعر تبدیل جهان خود به جهان دیگران است
شور و شوق نویدبخش
اختالا و اغتشاش در واژه و متن
بی هیچ نشانه های شعری
مواجهه‌ی با متن لذت بخش‌تر باید باشد
به شرط کلمه
فراموش نکنیم مخاطب، کاشف متن است
شعر و ضرورت زبان شعر
در غیاب کنش های زبانی
به اقناع و التذاد مخاطب توجه کنیم
دانسته های ادبی شرط لازم است
اعتقاد به اصالت واژه
سلام
بی هیچ تفاوتی با زبان مردم
حاصل چشم و دل خویش
اصل اتفاق ادبی است نه شکل ادبی
شعر، معماری است
عجله نکنیم...
نمایش های ناقص شعر
راه روشن در پیش
شعر، معمانویسی نیست
شعر، تفنن نیست جدی تر بنویسیم
راه که بیفتیم ترسمان می ریزد
دشمن خویش بودن...
واژه کلوخ کاخ آفرین
شگفتی آفرینی در متن
پیش اندیشی در شعر
نشانه های مشهود شعر
صرف توان و زمان بیشتر
فقدان معاصرت زبان
برای هر واژه توجیهی داشته باشیم
زبان و الگوهای ارتباطی
شعر به دشواری شعر می شود
حجم سیلابی ذهن
پیکره ی موسیقایی متن
شبیه به اعتراضات متن های موسیقی رپ
چرا شعر؟
راه روشن فردا
خیال بافی با تخیل فرق دارد
با چراغی در دست
نقش متمایز شکل در شعر
سادگی و معناآفرینی
کارگردانی هنری متن
موهبت موسیقی
زیر بار سنگین تعلق
بخوان بخوان بخوان
قابل پیش بینی شدن شگرد اجرایی شعر
خلاء اندیشه زایی و خلاقیت
حرکت از شبه شعر به شعر
زیبایی و تناسب در چرخه ترکیب سازی
غیاب مخرب وزن
به امیدواری و مجاهدت خواندن و نوشتن
گزارش هیچ...
شباهت های ناگزیر...
شکل ویژه احضار اشیا
توسعه تجربیات شخصی و تخیل
جو غالب سپیدنویسی
مشقت خلق شعر
شعر خلق زیبایی است
باید جهان خود را خلق کنیم نه جهان دیگران را
راه روشن گفتگو
تزیین و تذهیب شعر
بی تعجیل در انتشار مطالعه کنیم
خلق جهانی فراتر
چهره آرایی شکل و شلختگی متن
با احتمال خلق زیبایی
جهان ذهنی زایا
راه روشن پیش رو...
هدایت وضعیت سیل آسای خیال
در همراهی مولف و مخاطب
بخوان و دوباره به میدان بیا
در غیاب فضیلت های ادبی
سویه های امیدوارکننده ی تخیل
روایت چند لایه ی متن
صعود از راه های نو
رعایت سیر منطقی روایت
تناسب دانستگی و تجربه شاعر
افسون آغازین شعر
دشواری رویارویی در متن
فضای مبتنی بر خلق معنا
عدم رضایتمندی ادبی
موهوم نویسی مزیت نیست
زمینه های مشترک حسی
از خانه تکانی در شعر نترسیم
لحظه وقوع شعر
اصطکاک هنری و التذاذ ادبی اثر
سطرهای پنهان شعر...
آماده ی پرواز...
رویکرد مکانیکی خلق هنری
در غیاب شعر...
به فکر ماندگاری شعر هم باشیم
آراسته به تظاهرات ادبی
مسیریابی ادبی
شعر و کنش اجتماعی
به پذیرش معنایی در مخاطب فکر کنیم
به گزینی در متن شعر
شعرآگاهی...
بی عصای آگاهی
نگران سرنوشت شعر باشیم
جراحی‌های کوچک شعری
فقدان ادبیت در زبان
به تمرکز مخاطب کمک کنیم
بی علائم ادبی
بخوانیم و بدانیم بعد بنویسیم
یک قدم بزرگ
بی هیچ عجله ای بنویسیم...
شعر جدول ضرب نیست! بیشتر بخوانیم
دوباره خوانی نیما
در غیاب شعر...
آگاهی در شعر
شعر از اندیشه متولد می شود
آنم آرزوست
ارزش افزوده تخیل و موسیقی
بیگانه سازی زبان شعر
ریشه در اندیشه
نشاط ادبی لازمه شعر است
مدیریت کردن ذهن فانتزی
شعر، صنعت است
هوشیاری هنری
در تدارک انتقال اتفاق شعر
به کیفیت متن هم توجه کنیم
شروعی قابل دفاع...
مقالات
مروری بر [«حالا» بُعدِ ماضی بعدن بود] اثر رضا روزبهانی/ نشر خوزان / ارمغان بهداروند
در غیاب مدارسِ شعر / ارمغان بهداروند
ادبیات باید به کرونا مبتلا شود / ارمغان بهداروند
انسان شکوه‌مند شعر / ارمغان بهداروند
زبان ورزی در شعر قیصر امین پور ( به بهانه ی نیک داشت تولدش در اردیبهشت) / ارمغان بهداروند
كيمياي كلمه / ارمغان بهداروند
متولد شعر (نگاهي به مجموعه شعر «آبي اما كبود» حسين مهرآذين) / ارمغان بهداروند
بررسی مولفه‌های شعر گفتار در شعر قیصر امین پور / ارمغان بهداروند
مروری کوتاه بر کارکرد اسطوره در شعر فارسی / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (گناه دريا/ فريدون مشيري) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (مانلي/ نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام ونشان كتب شعر (از زبان برگ/ شفيعي كدكني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (آخرين نبرد/ اسماعيل شاهرودي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (جاي پا/ سيمين بهبهاني) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (بيعت با بيداري/ طاهره صفارزاده) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (ققنوس در باران- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (ماخ اولا- نيما يوشيج) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (هواي تازه- احمد شاملو) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر( حنجره زخمي تغزل- حسين منزوي) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان کتب شعر (ارغنون - مهدی اخوان ثالث) / ارمغان بهداروند
روايتي از معشوقه انگاري در شعر نزار قباني و احمد شاملو / ارمغان بهداروند
شاعرانگي هاي بيهقي / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (وقت خوب مصائب) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب (من فقط سپيدي اسب را گريستم) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (با دماوند خموش) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (از زبان برگ) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر- 13 (مرثيه هاي خاك) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (12) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (11) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب شعر (10) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (9) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب هاي شعر (8) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (7) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (6) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتاب (5) / ارمغان بهداروند
در نام و شنان كتب (4) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (3) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (2) / ارمغان بهداروند
در نام و نشان كتب شعر (1) / ارمغان بهداروند
روند تكوين شعر قيصر امين پور / ارمغان بهداروند